Projekty Unijne

ZAPYTANIE OFERTOWE

Żary dnia 12 sierpnia 2014 r.

Projekt: "Kompetencje szkoleniowe dla Firmy Calesa w Lubsku"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Szkoła Języków Obcych Świat Języków s.c. K.Daniszewska, A.Grabowiecka w Żarach, ul. Chrobrego 23,                         68-200 Żary jako Zamawiający, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu „Spawanie metodą MIG blach i rur z aluminium  i jego stopów spoinami pachwinowymi” dla 10 uczestników”; „Spawanie metodą TIG blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi” dla 10 uczestników” projektu:  Kompetencje szkoleniowe szkoleniowe dla Firmy Calesa w Lubsku”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki;  Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie;  Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.


1.Wymagania dotyczące kursu:
W ramach realizacji kursu wykonawca zobowiązany będzie do:
1)przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych. Program i czas trwania kursu z zakresu spawania musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

MIG – teoria 26 h; praktyka 120 h

TIG – teoria 23h; praktyka 123 h
2)posiadania uprawnień do prowadzenia zajęć, a także wszelkich wymaganych prawem certyfikatów, zezwoleń, koncesji, homologacji i atestów na szkolenie i egzaminowanie uczestnika szkolenia;
3)zorganizowania i opłacenia badań lekarskich przeprowadzonych przez lekarza medycyny pracy, mających na celu stwierdzenie zdolności do odbycia kursu oraz podjęcia zatrudnienia zgodnego z kierunkiem szkolenia;
4)zapewnienia uczestnikowi kursu materiałów szkoleniowych, materiałów spawalniczych oraz odzieży i osprzętu ochronnego;
5)zapewnienia warunków szkolenia zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
6)zapewnienia poczęstunku w formie ciepłego posiłku , ciepłe / zimne napoje.
7)przeprowadzenia egzaminu końcowego;
8)systematycznej oceny postępów uczestnika zajęć, indywidualizacji kształcenia w przypadku trudności w procesie nauczania;
9)bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności uczestnika kursu na zajęciach oraz o przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach;
10)eksponowania LOGO realizowanego projektu w miejscu i w czasie prowadzenia zajęć;
11)oznaczenia wszelkiej dokumentacji związanej z realizowanym kursem odpowiednimi logotypami, które są dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl oraz zawarcie informacji o współfinansowaniu kursu z Europejskiego Funduszu Społecznego;
12)prowadzenia wymaganej dokumentacji zajęć (lista obecności, ankieta ewaluacyjna po zakończeniu szkolenia) oraz przekazania jej zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu kursu;

13)prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu, w szczególności:
a) dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych;
b) protokołu z egzaminu końcowego;
c) rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia, a także do przekazania Zamawiającemu oryginałów ww. dokumentacji (względnie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezwłocznie po zakończeniu szkolenia;
16) zapewnienia odpowiedniej bazy technicznej niezbędnej do przeprowadzenia zajęć;
17) szkolenie musi odbyć się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186);
18) kurs powinien kończyć się egzaminem końcowym według Wytycznych Instytutu Spawalnictwa, po którym uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, książeczkę spawacza oraz certyfikat z Instytutu Spawalnictwa.
2.Termin realizacji zamówienia:

wrzesień  – grudzień 2014 r.

styczeń – kwiecień 2015 r.
3.Miejsce realizacji zamówienia: siedziba podmiotu zewnętrznego realizującego szkolenie.
4.Oferta powinna zawierać:
1)zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej;
2)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;
3)dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia kursu będącego przedmiotem oferty, w szczególności kopie wszelkich wymaganych prawem certyfikatów, zezwoleń, koncesji, homologacji i atestów;
4)szczegółową informację o kadrze dydaktycznej (opis wiedzy i doświadczenia kadry szkoleniowej oraz kserokopie dokumentów potwierdzających ich wymagane przepisami uprawnienia do prowadzenia szkolenia takie, jak kserokopie dyplomów ukończenia szkół i uczelni, kserokopie uprawnień, certyfikatów, homologacji itp.) wraz z pisemnym zobowiązaniem, że cały kurs zostanie poprowadzony przez osobę wskazaną w ofercie, a także pisemną zgodą tej osoby na przetwarzanie w związku z realizowanym kursem jej danych osobowych;
5)szczegółowy program kursu;
6)referencje wystawione przez inne podmioty, które korzystały z usług Wykonawcy;
7)cenę kursu brutto;
8)liczbę zajęć teoretycznych oraz liczbę zajęć praktycznych, jakie zostaną zrealizowane podczas kursu;
9)informację o miejscu realizacji kursu;
10)informację o miejscu odbywania praktyki w ramach kursu;

Uwaga!
W przypadku ofert składanych lub podpisywanych przez osoby inne niż statutowo upoważnione do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta, do oferty należy dołączyć pisemne upoważnienie – wystawione zgodnie z wymogami statutowymi – dla tych osób.
5.Kryteria wyboru oferty:
Cena kursu, zgodność z opisem Zamawiającego.
6.Informacje końcowe:
1)Oferty można składać: przesłać pocztą na adres: Szkoła Języków Obcych Świat Języków s.c.; ul. Chrobrego 23; 68-200 Żary.  Na pytania odpowiada koordynator projektu – Katarzyna Daniszewska  728 331 956
2)Termin składania dokumentów upływa dnia 29-08-2014 r. (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego;
3)Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się tylko w wybranym Wykonawcą;
4)Do oferty należy dołączyć załącznik widoczny poniżej.Koordynator Projektu

Katarzyna Daniszewska

Załącznik

Wykonano w DeryDesign